STRONA G£ÓWNA

MOKAMBO to firma z d³ug± i godn± uwagi tradycj±.

Za³o¿yli j± we wczesnych latach 70-tych dwaj bracia: Camillo i Vincenzo Di Nisio, którzy wcze¶niej przez d³ugie lata zdobywali do¶wiadczenie jako barrista, dziêki czemu perfekcyjnie poznali sztukê parzenia doskona³ego espresso.

Wykorzystuj±c swoj± wiedzê i do¶wiadczenie bracia zdecydowali siê otworzyæ palarniê kawy w staro¿ytnym mie¶cie Chieti znajduj±cym siê w malowniczo po³o¿onym pomiêdzy zielonymi górami i lazurowym morzem regionie Abruzzo.

wiêcej..

9372715658

Strona główna

AKTUALNIE POSZUKUJEMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O BEZPO¦REDNI KONTAKT
ARKADIUSZ MILCZAREK - 0 501 424 595

 

 

 

Wy³±czny dystrybutor kawy

Inter-Caffe Polska s.c.

ul. Ko¶cielna 1 , 05-600 Grójec ,
tel/fax 048 664 44 44
biuro@mokambo.pl, www.intercaffe.pl

Kawa ZIARNO

- 312-287-6978
- Mokambo Oro
- Mokambo Argento
- Mambo Espresso Italia
- 2485655865
- 819-338-5857
- Mokambo Rossa
- Mambo Boun Gusto
- 418-846-0001
- 3177458427

Kawa MIELONA

- (765) 307-5789
- 512-852-0775
- Mokambo Bezkofeinowa
- 9859561408
-alizarin blue black s
- Mokambo Boun Gusto

Produkty SPECJALNE

- 570-556-5368
- ea
- (731) 627-1309
- Gioia
-7078828860
- Biscottiera
- Puszka