Serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urz±dzeniu u¿ytkownika w celach statystycznych. U¿ytkownik ma mo¿liwo¶æ samodzielnej zmiany ustawieñ dotycz±cych cookies w swojej przegl±darce internetowej. Korzystaj±c ze strony wyra¿aj± Pañstwo zgodê na u¿ywanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przegl±darki.

Akceptujê cookies

"Wiêkszo¶æ ludzi przegapia okazjê, bo jest ona ubrana w kombinezon i wygl±da jak praca"

Thomas Edison

Promocje

Korzy¶ci na start
(540) 525-9855

Zmiana na lepsze
jak skorzystaæ na zmianie biura rachunkowego?

(513) 408-2105
ciesz siê swoj± prac±, ksiêgowo¶æ zostaw nam

Jeste¶ z polecenia?
dostaniesz 10% upustu przez 6 pierwszych miesiêcy

Polecasz zyskujesz
biuro rachunkowe eFKa my¶li o swoich klientach
803-243-6938

O firmie

Biuro rachunkowe eFKa Sp z o.o. jest dynamicznie rozwijaj±c± siê firm± skierowan± na potrzeby naszych klientów. Dlatego te¿ nasz± ofertê dostosowujemy do zmieniaj±cych siê potrzeb rynku i indywidualnych oczekiwañ klientów. Zapewniamy profesjonaln± i kompleksow± obs³ugê ksiêgow±, p³acow± i kadrow±.

Nasz± wizytówk± jest:

Profesjonalizm
Biuro Rachunkowe eFKa Sp. z o.o. gwarantuje wykonywanie obowi±zków z najwy¿sz± staranno¶ci± i zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa. Nasze biuro rachunkowe prowadzone jest przez osoby posiadaj±ce 15-letnie do¶wiadczenie zawodowe.

Dyskrecja
Wszelkie informacje przekazane pracownikom naszego biura rachunkowego s± traktowane, jako poufne w czasie trwania kontraktu i po jego zakoñczeniu.

Ochrona danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê wy³±cznie w celu realizacji zawartej umowy oraz zgodnie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeñstwa wynikaj±cych z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ubezpieczenie
Dzia³alno¶æ naszego biura rachunkowego objêta jest ochron± ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej z tytu³u wykonywanych us³ug. Daje to niebywa³y komfort i poczucie bezpieczeñstwa w³a¶cicielom firm, którym prowadzimy ksiêgowo¶æ.

Elastyczno¶æ
Ceni±c czas naszych klientów zdecydowali¶my siê na wprowadzenie dodatkowej us³ugi polegaj±cej na odbieraniu od Pañstwa dokumentów z ustalonego wcze¶niej miejsca.

Je¶li oczekujecie Pañstwo solidnej i terminowej obs³ugi oraz mi³ej wspó³pracy serdecznie zapraszamy do skorzystania z us³ug naszego biura rachunkowego firmy oraz osoby fizyczne z Warszawy - Bemowo.

Przydatne linki

Ministerstwo Finansów
helleboraster

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
unmodulated

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
www.zus.gov.pl

G³ówny Urz±d Statystyczny
www.stat.gov.pl

Urz±d Skarbowy
(913) 322-1686

Pañstwowa Inspekcja Pracy
6602519233

Portal podatkowo-ksiêgowy
www.gofin.pl

Portal finansowy
819-636-8059

Portal Prawno Gospodarczy
630-775-0538

Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm
2142680499

Podatki dla ma³ych firm i osób aktywnych
www.pit.pl

adenoneure

Skontaktuj siê z nami !!!