Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemys³owe i u¿ytkowe
POLPANEL ALU system(306) 746-7576sighingness619-786-3888Prace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, w³asne i zlecone - transfer technologii
Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywno¶ci energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA

2162655938

------------------------------------------------------

Innowacje ... 

5188816153


6174545212


Historia jednego pewnego wynalazku oraz wynalazki i ich przyk³ady a tak¿e spis i wykaz wynalazków od roku 1992


technographer

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdro¿enia ALU-Therm

2013 - B+R gotowo¶æ TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzêg paneli (spoon-click)

405-259-9232

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

(309) 772-1259


Prace badawczo-rozwojowe ... wiêcej

Decyzje


(804) 779-6946


Recykling ciep³a


(203) 398-9242


Patenty oraz Prawa Ochronne


PROJEKTY realizowane wci±¿ i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywno¶ci energetycznej budynku - znak towarowy SG ... wiêcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-ch³odz±cy
Znaki towarowe s³owno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

upbristle

TM znaki towarowe s³owne i s³owno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotycz±ce g³ównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


601-284-2325

O nas ...

Patentowanie metod i rozwi±zañ ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wy³±czne - licencje ...

Je¿eli tylko szukasz : Pomys³u na biznes a mo¿e recepty na kryzys czy te¿ monopolu i wy³±czno¶æ na rynku Polskim lub UE albo te¿ nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy te¿ ulgi podatkowe - to zg³o¶ siê z tym do nas

Obserwuj te¿ nas na google+

Filmy w sieci ...

833-782-7361

(Podpo³aciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor s³oneczny ...

702-966-0263

Kana³ Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentuj±cy autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "O¶rodka ...

... zobacz i obejrzyj wiêcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjno¶ci

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyra¿one s³owem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z tre¶ci± i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zw³aszcza w zakresie opracowañ koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, nale¿y traktowaæ jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzglêdnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a tak¿e samego wzornictwa przemys³owego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrêbnych w³asno¶ci intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowañ oraz przyk³adów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemys³owych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo W³asno¶ci Przemys³owej i ich odrêbnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... wiêcej

Media i Wywiady ...

novice point


2065043522612-526-5485

decarburization

... zobacz równie¿ profil w Google+

757-400-4237


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowañ wielofunkcyjnych paneli grzewczo-ch³odz±cych na potrzeby ogrzewania p³aszczyznowego i absorpcji ciep³a panelami aluminiowymi pod logiem, mark± i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-ch³odz±cy, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-ch³odz±cy oraz dziesi±tki innych do szczegó³owego oznaczenia funkcji poszczególnych modu³ów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... wiêcej

MAGDALENA O¶rodek Innowacji KRAMARZ PL


nummulitoid925-944-7752

Projekty, Patenty, technologie, innowacje, wynalazki, B+R, TRL - transfer 

Transfer technologii KRAMARZ POLSKA - pionowy i poziomy pod programy rz±dowe, europejskie i dotacje UE

Witryna poza prezentacj± w³asnego
dorobku ma na celu promocjê krajowych technologii
tworz±cych wk³ad w dziedzinê i rozwoj polskich innowacji.

Pomoc praktyczn± aplikuj±cym w ramach PO na lata 2014-2020.
Badanie stanu techniki, analizy patentowe i opracowania nowych technologii.

Upowszechnienie oraz transfer technologii z praw w³asno¶ci przemys³owej do
podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych monopolem przemys³owym
wraz z udostêpnieniem wyników prac badawczo-rozwojowych naszych rozwi±zañ pod
i konkretne dzia³ania w ramach og³aszanych konkursów regionalnych i programu PO IRKompensator paneli grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych

Wzór przemys³owy (industrial design) - Kompensator paneli grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych - Nowy kszta³t kompensatora cieplnego naprê¿êñ poprzecznych paneli w polu p³ywaj±cym pod³óg i ogrzewania pod³ogowego oraz ¶cian i ogrzewania ¶ciennego, znosz±cy technicznie kompensacjê poprzeczn± spiêtych paneli za pomoc± nowych rodzajów sprzêgów jako rozwi±zañ i sposobów patentowanych do celów dedykowanych przez trzy systemy ogrzewania POLPANEL do systemów HCA (heating, cooling, absorbing, accumulation) 917-549-3292


515-698-6938

Systemy i rodzaje ogrzewania POLPANEL - kasetowe, strefowe i sekwencyjne - Wszystkie systemy ogrzewania, technologii i paneli pod nazw± PANEL lub ALU a najczê¶ciej obu nazw, maj± jedn± wspóln± cechê konstrukcyjn± oraz strukturaln± - konstrukcji no¶nej ³o¿a do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-ch³odz±cych lub przewodów-grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, modu³, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych 866-985-1236


Opisy patentowe w PDF w tym PL 196379 w zakresie absorberów ciep³a

OPISY PATENTOWE w PDF - wybrane z wielu opublikowanych patentów na wynalazki przy czym nale¿y mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e na obecny czas nie mo¿emy ujawniæ wszystkich naszych rozwi±zañ w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciep³a, które wynikaj± z d³ugoletnich prac badawczych i do¶wiadczeñ w tej materii - wiêkszo¶æ z kilkudziesiêciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status u¶pionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osi±gniêcie niezbêdnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i ¶wiadomo¶ci, daj±c nam ... wiêcej


(781) 451-2663

Wzór przemys³owy - Industrial design - Sprzêg paneli grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych - Z definicji to nowa i posiadaj±ca indywidualny charakter postaæ wytworu lub jego czê¶ci, nadana mu w szczególno¶ci przez cechy linii, konturów, kszta³tów, kolorystykê, fakturê lub materia³ wytworu oraz przez jego ornamentacjê - a w naszym wypadku nowy rodzaj sprzêgu i po³±czeñ paneli ALU za pomoc± nowego rodzaju pióra obcego. Duo-spoon - tzw. podwójnej ³y¿ki o funkcji zawiasu do ³±czenia, demonta¿u czy te¿ serwisowania paneli kasetowych 2257196324


Wynalazek P.427236 - £ata dachowa ³amana do odbioru ciep³a z pod poszycia dachu i fasad - najnowszy wynalazek z 2018 roku ... wiêcej

WYNALAZEK - £ata dachowa ³amana do odbioru ciep³a z pod poszycia dachu i fasad - z 2018r. jako jeden z kilku wynalazków stworzonych do systemu i samego "Sposobu odbioru ciep³a z dachu za pomoc± ³at absorbuj±cych ciep³o oraz … ". Realizacja kompleksowa rozwi±zañ s³u¿±cych absorbcji p³aszczyznowej ciep³a z powierzchni dachów i fasad budynków, prowadz±ca do redukcji i obni¿enia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb u¿ytkowych tych budynków oraz znacz±cego ograniczenia emisji dwutlenku wêgla do atmosfery caveator


(432) 228-8291

WYNALAZEK - Panel absorbuj±cy grzewczo-kumuluj±cy - z 2018r. do projektu i systemu HCA z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-ch³odz±cych jako panelowy i kumulacyjny absorber ciep³a dedykowany wraz z innymi wynalazkami, wzorami przemys³owymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciep³a z otoczenia i samego u¿ytkowania budynków oraz obiektów przemys³owych jako jedno z urz±dzeñ do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... wiêcej


Projekty realizowane ... wiecej

Projekty realizowane - Poprawa efektywno¶ci energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomoc± systemu HCA, ALU system cassette-composite PANEL, ALTERPANEL, POLPANEL czy innych realizowanych projektów, które w znacznym stopniu mog± siê przyczyniæ do ograniczenia emisji ciep³a i CO2 do atmosfery oraz ochrony ¶rodowiska naturalnego cz³owieka - zawarta w szeregu najnowszych wynalazków w postaci absorberów poch³aniaj±cych, kumuluj±cych i odzyskuj±cych ciep³o zrzutowe ... wiêcej


856-202-1781

TM - znaki towarowe s³owne - u¿ywane do oznaczania prac projektowych, badawczo-rozwojowych, rezultatów, produktów i wyrobów realizowanych przez O¶rodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich pod nazw± MAGDALENA na stoku Sêpiej Góry w ¦wieradowie Zdroju - nowe produkty, wyroby i us³ugi, technologie i ich systemy, innowacje i wzornictwo (design), my¶l techniczna, prawa autorskie i przemys³owe w postaci wynalazków, wzorów u¿ytkowych i wzorów przemys³owych, know-how i inna wiedza specjalistyczna ... wiêcej


773-871-1827

TRADEMARK - HCA to czyste powietrze - do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wynalazków i wzorów dotycz±cych nowych rozwi±zañ, min. takich jak: ogrzewanie pod³ogowe, termiczne kolektory s³oneczne do ogrzewania, piece s³oneczne, panele s³oneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory s³oneczne z rurowym systemem odprowadzania ciep³a, kolektory s³oneczne do celów grzewczych, akumulatory ciep³a, urz±dzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach i inne ... wiêcej


PROJEKTY przygotowane do komercjalizacji i sk³adania Wniosków po dotacje UE ... PDF otwierny w nowym oknie

PROJEKTY gotowe - w zakresie szeregu innowacji i rozwi±zañ wpisuj±cych siê w Programy Rz±dowe i Unijne w tym zw³aszcza POLPANEL, ALTERPANEL, ART-RAM, ALU system cassette-composite PANEL, HCA system i czyste POWIETRZE z których wiêkszo¶æ posiada udokumentowane prace badawczo-rozwojowe, opinie o innowacyjno¶ci produktu czy te¿ technologii a w czê¶ci z nich uzyskane pozytywne i wysokie oceny oraz ju¿ przyznane dotacje w ramach POIG i POIR. Projekty obejmuj± wynalazki, wzory przemys³owe, znaki ... wiêcej


2365985998

TRADEMARK - Projekt HCA system - znak towarowy s³owno-graficzny sk³ada siê z nazwy Projekt HCA system osadzonej w grafice w kolorach bia³ym, szarym i czarnym charakteryzuj±cej i przedstawiaj±cej zakratkowan± kartkê papieru wraz z napisem, za¶ skrót HCA z pojêcia (heating-cooling-absorbing). Przeznaczony jest g³ównie do oznakowania nowych wyrobów i us³ug dotycz±cych systemów ogrzewania, ch³odzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciep³a za pomoc± paneli ALU, absorberów ciep³a oraz akumulatorów ciep³a, nowymi ... wiêcej


702-695-6527

LICENCJE KRAMARZ POLSKA - Certyfikaty Licencji i przyk³adowe licencje wy³±czne, pe³ne, niewy³±czne, jednostkowe, ograniczone, obiektowe i inne wydawane ka¿dorazowo do ka¿dej zawieranej UMOWY LICENCYJNEJ na ka¿de przeniesione prawo z osobna - Spis Licencji i kompletna lista firm i podmiotów posiadaj±cych nasze licencje w przedziale czasu od 2008r. (uzupe³niana obecnie) obrazuj±ca zakres i warunki licencji oraz rynku na który zosta³a udzielona wraz z omówieniem kolejnych pojêæ definiuj±cych rodzaj licencji i jej prawne aspekty ... wiêcej


Patenty (piktogram) ... wiêcej

PATENTY i pierwszeñstwa na wynalazki powsta³e w okresie od 1992 do chwili obecnej oraz Prawa Ochronne na wzory przemys³owe i znaki towarowe powsta³e do nich w okresie od 1992 do chwili obecnej stworzone przez i na rzecz podmiotu praw w osobie ich twórcy oraz uprawnionego do/i/z nich KRAMARZ Józef POLSKA oraz Unia Europejska jako przyk³ad polskiej my¶li technicznej i wk³adu w rozwój i postêp cywilizacyjny nie tylko kraju i Unii Europejskiej ale i stanu techniki ¶wiatowej - wybrane przyk³ady z dokumentów, pierwszeñstw i zg³oszeñ 7735040183


Wynalazki (piktogram) ... wiêcej

WYNALAZKI - Tytu³owe i opisowe oznakowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzonych wynalazków i wzorów przemys³owych na przestrzeni lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcê na prze³omie XX i XXI w. Najwa¿niejsze wynalazki w historii naszej dzia³alno¶ci i dorobku naukowego w tej dziedzinie oraz samego wk³adu w postêp i rozwój nie tylko naszego kraju ale i stanu techniki ¶wiatowej, wyszczególnionego w dziesi±tkach naszych patentów - Lista bêdzie stale aktualizowana ... wiecej


9053756309

HCA - Poprawa efektywno¶ci energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomoc± polskiego systemu kumuluj±cego ciep³o HCA (heating-cooling-absorbing system) z³o¿onego z paneli wielofunkcyjnych, absorberów i akumulatorów ciep³a dedykowanych do systemu HCA. System tworzy hybryda po³±czeñ i zastosowañ w celu przetwarzania, wytwarzania, poch³aniania i kumulacji ciep³a na potrzeby ogrzewania i wytwrzania ciep³ej wody w budynku - System HCA wpisuje siê w Program Czyste Powietrze ... wiêcej


frost-blite

TRADEMARK - Projekt POLPANEL - Znak towarowy s³owno-graficzny przeznaczony jest g³ównie do oznakowania Projektu POLPANEL w zakresie wyrobów i us³ug dotycz±cych paneli aluminiowych i ich wykonania oraz stosowania w tym zw³aszcza nowymi technikami wed³ug opatentowanych sposobów i wzorów przemys³owych oraz samych projektów zwi±zanych z nimi - dotycz±cych tej bran¿y produkcji i us³ug oraz systemów samego ogrzewania, ch³odzenia i absorpcji p³aszczyznowej w uk³adach wewnêtrznych i zewnêtrznych - osadzony w grafice ... wiêcej


6232163541

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciep³a zrzutowego ¶cieków za pomoc± kaskadowego absorbera ciep³a oraz kaskadowy absorber ciep³a - Przedmiotem wynalazku jest sposób odbioru ciep³a zrzutowego ¶cieków za pomoc± kaskadowego absorbera ciep³a oraz kaskadowy absorber ciep³a przeznaczony do odbioru i kumulacji ciep³a zrzutowego ka¿dego ¶cieku z czê¶ci sanitarnych budynku oraz wszelkich urz±dzeñ wytwarzaj±cych i/lub zu¿ywaj±cych ciep³a wodê u¿ytkow± takich jak zlewy i zlewozmywaki, wanny, prysznice i bidety, pralki ... wiêcej


(202) 634-9818

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciep³a z dachu i fasad za pomoc± ³at absorbuj±cych ciep³o oraz ³aty absorbuj±ce ciep³o w kilku wersjach - System odbioru ciep³a z dachu (podpowierzchniowy z pod poszycia dachu) tworzy kilka wynalazków i wzorów przemys³owych, których generalnie zadaniem jest zast±pienie dotychczasowych naszych rozwi±zañ i do¶wiadczeñ zebranych w obszarze u¿ytkowania testowego podpo³aciowego kolektora powietrznego. Poziom gotowo¶ci technologicznej wed³ug TRL lub GEKON systemu i jego komponentów ... wiêcej


Trademark UE (piktogram) ... wiêcej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-ch³odz±cy - S³owny znak towarowy UE No 016455404 na rzecz Kramarz Józef Polska zarejestrowany od dnia 09.03.2017r. do dnia 09.03.2027r. na terytorium 28 krajów Unii Europejskiej w tym Polski w klasie 45 przez Urz±d Unii Europejskiej ds.. W³asno¶ci Intelektualnej EUIPO European Union Intellectual Property Office - ¦wiadectwo Rejestracji - CERTYFIKATE OF REGISTRATION No 016455404 oraz z przyk³adu, kompletna dokumentacja wraz z opisem klas, wydana przez EUIPO 301-337-9369


(406) 583-2353

TRL (Technology Readiness Level) - Gotowo¶æ technologiczna i osi±gniêty poziom gotowo¶ci technologicznej nowych technologii KRAMARZ POLSKA : produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - ch³odz±cych, ogrzewania niskotemperaturowego panelem ¶ciennym lub pod³ogowym, ogrzewania i ch³odzenia p³aszczyznowego panelem ¶ciennym lub pod³ogowym oraz odbioru i absorpcji ciep³a oraz energii s³onecznej panelem grzewczo - ch³odz±cym. Sumaryczna w czterech obszarach badañ i wdro¿eñ technologii POLPANEL i wyrobu PANEL ALU-therm 9318096166


Trademark ALU-Therm PANEL (piktogram) ... wiêcej

TRADEMARK - ALU-Therm PANEL ... znak towarowy s³owno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-ch³odz±cych systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i ch³odzenia p³aszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku siêga 2008 roku gdzie zosta³ ujêty i okre¶lony w czê¶ci nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w klasach towarowych 06, 42 i 45 dla tych samych towarów i us³ug ... wiêcej


well-tinted

SYSTEM - System grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy HCA ... Nowej generacji system grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy HCA oparty na technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo-ch³odz±cych ALU system cassette-composite PANEL oraz poprzednich POLPANEL ALU system, stworzony dla wykorzystania naturalnej i wolnej energii s³oñca, wody, gruntu i powietrza inspirowany jest miêdzy innymi, pierwszymi wynalazkami w tym temacie z lat ubieg³ych, jak np.. „Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach ... wiêcej


Wynalazek P.425646 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób ³±czenia paneli za pomoc± pióra ³y¿kowo-sprzêgaj±cego oraz pióro ³y¿kowo-sprzêgaj±ce - wynalazek P.425646 …Przedmiotem wynalazków jest nowy sposób ³±czenia paneli za pomoc± pióra ³y¿kowo-sprzêgaj±cego oraz pióro ³y¿kowe-sprzêgaj±ce, polegaj±cy na trwa³ym spiêciu i z³±czeniu wielofunkcyjnych paneli alu-therm grzewczych, ch³odz±cych i absorbuj±cych oraz fotowoltaicznych w p³aszczyznowy grzejnik lub odbiornik ciep³a czy te¿ system fotowoltaiczny za pomoc± nowego sprzêgu "duo spoon" ... wiêcej


Projekt ART-RAM - znak towarowy ... zobacz wiecej

TRADEMARK - Projekt ART-RAM - znak towarowy s³owno-graficzny przeznaczony jest g³ównie do oznakowania Projektu ART-RAM w zakresie wyrobów i us³ug dotycz±cych ram obrazów, krosen malarskich i innych z drewna, MDF i innych surowców drewnopochodnych oraz aluminium w tym zw³aszcza nowymi technikami wed³ug opatentowanych sposobów i wzorów przemys³owych oraz samych projektów zwi±zanych z nimi - dotycz±cych tej bran¿y produkcji w zakresie dalszym nowych sposobów mocowania p³ótna malarskiego na ramie krosna ... wiêcej


Wzór przemys³owy Wp.26421 (piktogram) ... wiêcej

WZÓR PRZEMYS£OWY - Panel kompozytowy grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy - Przedmiotem wzoru przemys³owego jest w jego o¶miu odmianach, panel kompozytowy grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy, w formie ukszta³towanej profila aluminiowego do ³±czenia z innymi materia³ami dla budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowany wed³ug klasyfikacji lokarneñskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. - s³u¿±cy do zamykania, osadzania i ³±czenia go z/i/na ³o¿u no¶nym ... wiêcej


(867) 873-0360

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek P.425433 ... Przeznaczony do zabudowy elewacji i fasad w celach wykoñczeniowych oraz wytwarzania energii cieplnej a tak¿e elektrycznej na potrzeby budynku w którym zastosowano nasze najnowsze sposoby ³±czy i po³±czeñ SPOON-CLICK oraz DUO-SPOON. Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL w zale¿no¶ci od jego wersji rozwojowej ... wiêcej


Opis Patentowy PL 200318 (piktogram) ... wiêcej

OPIS PATENTOWY PL 200318 - Sposób i urz±dzenie do odzyskiwania ciep³a za pomoc± dwutunelowych ci±gów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ci±gów spalinowo-wentylacyjnych - Przedmiotem wynalazku jest sposób i urz±dzenie do odzyskiwania ciep³a za pomoc± dwutunelowych ci±gów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ci±gów spalinowo-wentylacyjnych, przeznaczony do odbioru i kumulacji oraz zwrotu do pomieszczeñ obiektu ciep³a usuwanego przewodami wentylacyjnymi i ... wiecej


207-670-5323

WZÓR PRZEMYS£OWY - Sprzêg ³y¿kowo-zaklikowy ³o¿a no¶nego i paneli grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych - wzór przemys³owy do zastosowañ i po³±czeñ paneli pod³ogowych, ¶ciennych i fasadowych ró¿nego typu na zaklik pionowy na wspólnym ³o¿u no¶nym, w tym zw³aszcza aluminiowych lub kompozytowych w po³±czeniach z innymi materia³ami nowym zapiêciem i spiêciem za pomoc± sprzêgu ³y¿kowo-zaklikowego pracuj±cego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzêg paneli "spoon click" ... wiêcej


(405) 584-0176

WYNALAZEK - Sposób ³±czenia paneli za pomoc± ³o¿a no¶nego sprzêgaj±cego oraz ³o¿e no¶ne sprzêgaj±ce - wynalazek P.425026 - sposób ³±czenia paneli pod³ogowych, ¶ciennych i fasadowych ró¿nego typu na zaklik pionowy na wspólnym ³o¿u no¶nym, w tym zw³aszcza aluminiowych lub kompozytowych w po³±czeniach z innymi materia³ami nowym zapiêciem i spiêciem za pomoc± sprzêgu ³y¿kowo-zaklikowego pracuj±cego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzêg paneli wielofunkcyjnych "vertical click" ... wiêcej


Wynalazek P.424994 (piktogram) ... wiêcej

WYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel s³oneczny - wynalazek P.424994 - Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel s³oneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii s³onecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowañ, w systemach fasadowych i dachowych z³o¿onego z nich pola absorpcji p³aszczyznowej. Wynalazek opracowano w ramach d³ugoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli ... wiêcej


ALTERPANEL system (piktogram) ... wiêcej

PROJEKT - ALTERPANEL to system i technologia któr± tworzy: Grupa nowych na rynku technologii i jej ca³ej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci wielofunkcyjnych paneli grzewczo-ch³odz±cych do ogrzewania i ch³odzenia p³aszczyznowego wnêtrz lub odbioru ciep³a s³onecznego z fasad, dachów i innych nas³onecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcj±, pracami badawczo-rozwojowymi, wdro¿eniami, testami i innymi ujawnionymi w poprzednim Projekcie i systemie POLPANEL ... wiêcej


4187011874

B+R 2011 - Technologia produkcji innowacyjnych wielofunkcyjnych paneli grzewczo-ch³odz±cych pod nazw± skrótow±, mark± i znakiem towarowym POLPANEL dla ca³ej grupy wyrobów i us³ug oznakowanych jako PANELE ALU lub ALU PANEL … Grupa innowacyjnych wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-ch³odz±cych POLPANEL ALU-therm nad któr± prace koncepcyjne rozpoczêto w roku 1992 w Polsce we wspó³pracy z Kêty SA a nastêpnie Sapa Aluminium owocuje w chwili obecnej ca³± mo¿liw± gam± ich zastosowania ... wiêcej


2545492252

PROJEKT - system i technologia POLPANEL ... Projekt POLPANEL a w jego zakresie system POLPANEL bierze swe pocz±tki z opracowañ pierwszych prze³omowych wynalazków i zg³oszeñ w latach 1999/2000. Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej czê¶ci na szeregu dalszych wynalazkach wykorzystuj±cych pierwszeñstwa z lat poprzednich i ca³o¶æ wzornictwa przemys³owego w zakresie kolejnych modu³ów paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach u¿ytkowych, zosta³ z powodzeniem wdro¿ony w latach ... wiêcej


Trademark ALU-PANEL (piktogram) ... wiêcej

TRADEMARK - Znak towarowy ALU-PANEL ... Wszystkie modu³y systemu, technologii i paneli pod nazw± PANEL lub ALU a najczê¶ciej obu nazw, maj± jedn± wspóln± cechê konstrukcyjn± oraz strukturaln± - konstrukcji no¶nej ³o¿a do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-ch³odz±cych lub przewodów-grzewczo-ch³odz±cych-absorbuj±cych dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, modu³, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA. Marka wypracowana od 1999 roku przez ich twórcê ... wiêcej


509-420-6240

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel grzewczo-ch³odz±cy ... znak towarowy s³owno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-ch³odz±cych systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i ch³odzenia p³aszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku siêga 2008 roku gdzie zosta³ ujêty i okre¶lony w czê¶ci nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w tych samych klasach towarowych 06, 42 i 45 9147221084


Trademark ALU-Bed PANEL (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - ALU-Bed PANEL znak towarowy przeznaczony jest do oznakowywania ³o¿a no¶nego przewodów grzewczo-ch³odz±cych systemu oraz projektu POLPANEL nowego rodzaju ogrzewania, ch³odzenia i absorpcji ciep³a sposobem p³aszczyznowym w polu z³o¿onych z nich ¶cian, pod³óg, fasad i innych i za ich pomoc± w uk³adach paneli wielofunkcyjnych oraz jego alternatywnego wydania pod nazw± ALTERPANEL jako ³o¿e wielofunkcyjne panela ALU-Therm PANEL i innych modu³ów paneli w których strukturze i konstrukcji zaplanowano tego rodzaju 6139159180


(970) 440-0010

SYSTEM - Strefowe, sekwencyjne, kasetowe niskotemperaturowe ogrzewanie p³aszczyznowe POLPANEL, ALTERPANEL i HCA ... Ogrzewanie p³aszczyznowe strefowe i sekwencyjne panelami ALU-Therm, ALU-Cassette i ALU-Composite przez system grzewczo-ch³odz±cy-absorbuj±cy HCA, ALTERPANEL i POLPANEL to suma zebranych do¶wiadczeñ i wyników prac badawczo-rozwojowych dla tego typu ogrzewania w okresie od 1999 roku do chwili obecnej przez autora i twórcê systemów oraz praw patentowych i ochronnych na tej przestrzeni ... wiêcej


(406) 892-6819

TECHNOLOGIA - ogrzewania p³aszczyznowego panelem ¶ciennym lub pod³ogowym tworz±cym po z³o¿eniu pola ¶ciany czy pod³ogi p³aszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z mo¿liwo¶ci± sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana kilku patentami i wzorami przemys³owymi, unikalna w ¶wiatowym stanie techniki. To przysz³o¶æ i alternatywa dla obecnych znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki miejscowe, ogrzewanie pod³ogowe lub nadmuchowe czy inne oxyacid


B+R 2010 (piktogram PDF) ... wiêcej

B+R 2010 - Technologia produkcji Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-ch³odz±cych z grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - W ramach zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w latach 1999/2008 efektem których zebrano sumê do¶wiadczeñ w obszarze wstêpnym zastosowañ produktów tych technologii, zdecydowano o dokonaniu pierwszego wdro¿enia do produkcji ci±g³ej przemys³owej wyrobów technologii pod nazw± robocz± i logiem panel Alu-Therm (od skrótu aluminium i termika). … Pocz±tki prac ... wiêcej


Recykling ciep³a ... wiêcej

Nowe technologie pod dotacje unijne w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Aktywne Patenty na sposoby i urz±dzenia tworz±ce nowe technologie, udostêpnione na bardzo korzystnych warunkach mog± s³u¿yæ min. takim celom jak : Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmuj±cych przedsiêwziêcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemys³owe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiêbiorców (samodzielnie lub we wspó³pracy z jednostkami naukowymi), do momentu cottid


Wybrane opisy patentowe KRAMARZ POLSKA w PDF ... otwierane w nowym oknie

Opis patentowy PL 195174 - Spalinowy absorber ciep³a ... wiêcej w PDFOpis patentowy PL 196379 - ¦ciekowy absorber ciep³a ... wiêcej w PDFOpis patentowy PL 19683 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik pod³ogowy ... wiêcej w PDFOpis patentowy PL 198134 - Sposób i urz±dzenie do odzyskiwani ciep³a odpadowego ¶cieków ... wiêcej w PDFOpis patentowy PL 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciep³a, urz±dzenie ma³ej i du¿ej mocyOpis patentowy PL 199683 - Sposób i urz±dzenie do przemys³owej produkcji miodu naturalnego818-485-9458Opis patentowy PL 200319 - System i urz±dzenie do sekwencyjnego modu³owego ogrzewania i ch³odzenia pomieszczeñ czynnikiem i pr±dem248-725-98272102899586Opis patentowy PL 205164 - G±sienica wielorzêdowa zw³aszcza do czo³gu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej(765) 378-6940Opis patentowy PL 193961 - Termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 190199 - Dokólna g±sienica samochodowaOpis patentowy PL 199684 - Metoda i urz±dzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwa³ego powierzchni i krawêdzi arkusza, formatki p³yty pil¶niowej zw³aszcza porowatej dla jej nowych zastosowañ - KRAMER POLANDOpis patentowy PL 200284 - Modu³ jednostkowy panela i sposób mocowania pokryciaOpis patentowy PL 208542 - Sposób budowy przedzia³u bojowego za³ogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysoko¶ci czo³gu nowej generacjiOpis patentowy PL 215966 - Urz±dzenie do usuwania ¶niegu z ró¿nych powierzchni p³askich i spadzistych, zw³aszcza traktów komunikacyjnych i dachów


5759813775

Zaproszenie do rokowañ ... zobacz


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, podjêciem ewentualnej i mo¿liwej wspó³pracy, w zakresie realizacji, nowatorskich i ambitnych Projektów, dotycz±cych w g³ównej mierze polskiego systemu HCA oraz innych, którym nie jest obca idea, rozwoju i promocji polskiej my¶li technicznej oraz wszystkich tych, którzy szukaj± niszy rynkowej oraz nowych technologii i ich produktów w tym w szczególno¶ci takich, które obni¿± energoch³onno¶æ naszych budynków, pozwalaj±c jednocze¶nie na pozyskanie darmowej energii cieplnej w efekcie zastosowañ naszych absorberów ciep³a zarówno tych do jego odzysku jak i pozyskania z natury oraz samego obiektu

Projekt HCA system ... wiêcej

...
HCA ... to rodzimy i ca³kowicie polski system ogrzewania i ch³odzenia oraz absorbcji i kumulacji ciep³a na potrzeby u¿ytkowe mieszkañców i ich budynków, powsta³y z po³±czenia anglojêzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mog±cy skutecznie konkurowaæ w ¶wiecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tañszy, bezg³o¶ny i bezobs³ugowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - poch³aniaj±cy znikome ilo¶ci energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zak³óceniem ich wygl±du zewnêtrznego i wewnêtrznego - stanowi±c tak sob± dodatkowo elementy ich wykoñczenia.

HCA to czyste powietrze ... wiecej

Wybrane z kana³u filmowego ...


... zobacz filmy na kanale YOUTUBE

8568575080

..........