Ostatnie projekty:
[sierpieñ 2016]

Przegl±d pompowni ppo¿

[sierpieñ 2016]

Przegl±d kwartalny pompowni ppo¿

- - - - -
image

Firma W A T E C H dzia³a na polskim rynku od 2009 roku.

Specjalizujemy sie w obs³udze: urz±dzen ppo¿, automatyce, wentylacji.

¦wiadczymy us³ugi na terenie ca³ego kraju.

Nasz prê¿ny zespó³ wysokowyspecjalizowanych pracowników sprosta Pañstwa oczekiwaniom.

Zapewniamy konsultacje, doradztwo techniczne.

Gwarantujemy najwy¿sz± jako¶æ us³ug.

¦wiadczymy kompleksowe us³ugi na terenie ca³ego kraju.

Wspó³pracujemy z Centrami Handlowymi, Centrami Logistycznymi, Fabrykami

oraz Firmami zajmj±cymi siê kompleksow± osb³ug± techniczn± budynków.

Zaufa³o nam wiele firm - mamy nadziejê, ¿e Pañstwo do³±cz± do grona naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym zakresem wykonywanych prac

Masz jakie¶ pytania - zapraszamy do kontaktu!

5819934011

Wykonujemy PRZEGL¡DY okresowe dopasowane do wymagañ klienta, firm ubezpieczeniowych, przepisów, czytaj dalej...

(701) 884-8875

Wykonujemy NAPRAWY, kompleksowe modernizacje (870) 652-7140

image

Sta³a UMOWA WSPÓ£PRACY - zapewni bezpieczeñstwo u¿ytkowania Pañstwa urz±dzeñ i uk³adów czytaj dalej...